Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Kehittämismääräraha

Maatalouden kehittämismääräraha vuonna 2017

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 3.500 euroa maata­louden kehittämismäärärahaksi. Talousarvioesityksessä on käyttökohteiksi määritelty ympä­ristönhoito, tilakohtaiset suunnitelmat, koulutus ja hukka­kauran torjunta. Vuoden 2017 painopistealueena on edelleen hukkakauran torjunta.

Tilakohtaisiin suunnitelmiin tukea voidaan käytetään siten, että vil­je­ly-, talous- ja ja­lostus­suunni­telmia kor­va­taan enintään 2 kpl/tila/vuosi, kuitenkin enintään 300 €/vuosi.

Koulutuskustannuksia korvataan siten, että viljeli­jöi­den käymistä kursseista maksetaan kurssimaksu, kuitenkin enintään eli 100 €/tila/vuosi. Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan kou­lutukseen myönne­tään valtion opin­torahaa.

Ympäristönhoitoon kehittämismäärärahaa käytetään siten, että tiloilla erikseen tehtävistä ympäristöinvestoinneista (jätevesipuhdistamo yms.) korvataan suunnittelu­kustannuksina 84 €. Korvaus maksetaan sitten, kun kohde on valmistunut. Öljysäiliöiden tarkastuksia tuetaan 100 €/säiliö.

Hukkakauran torjuntaan määrärahaa käytetään siten, että tor­junta-ainekustannuksista korvataan 30 %, kuitenkin enintään 400 €/vuosi/tila. Korvausta hakevalla tilalla tulee olla tehtynä hukkakaurakatselmus ja torjunta-aineiden käyttö on todettu tarpeelliseksi.

Maatilojen työterveyshuollon palveluiden käyttämistä tuetaan 50 €/vuosi/yrittäjä (ei kuitenkaan työterveyshuollon perusvuosimaksua).

Avustuksen kohteena olevien menojen on oltava kuluvaan vuo­teen koh­dis­tu­vi­a. Ai­no­as­taan edellisen vuoden jou­lu­kuulta ole­via las­kuja voi­daan hyväksyä korvattavaksi vielä tämän vuoden määrärahasta. Avustusten enimmäismäärät ovat arvonlisäverottomia summia ja avustus maksetaan hakijoille verottomana.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on hakijan maatilan ja maiden sijainti pääosin Kosken Tl kunnassa.

Kunnanhallitus seuraa avustuskohteiden toimivuut­ta ja päättää mahdollisista täsmennyksistä/muutoksista vuoden muis­sa kokouksissa. Kosken Tl kunnan kunnanjohtaja tekee maksatuspäätökset maaseutuasiamiehen esityksen perusteella. Lisätietoja tarvittaessa antaa maaseutuasiamies Into Lehtisaari.

 

Maatalouden kehittämismäärärahan hakulomakkeet:

Hakemus kehittämismäärärahasta 2017.pdf

Hakemus kehittämismäärärahasta 2017.rtf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.