Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri
Näytä kaikki tapahtumat

Maksuperusteet 1.1.2018 alkaen

Lasten päivähoitomaksut

Maksuprosentit ja tulorajat (5 §)

Perheen koko                Tuloraja      Tuloraja                        Tuloraja korkeimpaan

henkilömäärä                 € /kk           maksuprosentti              maksuun

 

2                                   2050           10,7%                           n. 4761

3                                   2646           10,7%                           n. 5357

4                                   3003           10,7%                           n. 5714

5                                   3361           10,7%                           n. 6072

6                                   3718           10,7%                           n. 6429

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Maksuperusteet (4, 7, 8 §:t)

Maksun enimmäismäärä 1.3.2017 alkaen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on perheen ensimmäisestä hoitolapsesta 290 euroa kuukaudessa. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Perheen toisen hoitolapsen maksu on 50 prosenttia ja perheen seuraavien hoitolapsien maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksu on lapsikohtainen. Alin mahdollinen perittävä maksu on 27 euroa kuukaudessa.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 15 € / pv. Maksu on lapsikohtainen.

Perheen kokona otetaan huomioon vanhemmat, muut huoltajat ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärä. Lapsikohtainen maksu määräytyy lasten ikäjärjestyksessä siten, että perheen varhaiskasvatuksessa olevista lapsista nuorinta pidetään ensimmäisenä varhaiskasvatuspaikan hakijana.

 

Maksua määriteltäessä huomioon otettavat tulot (11 §)

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Kuukausituloon lasketaan lomarahan osuus.

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää.

Myös metsätulo otetaan huomioon. Metsätulosta säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa. Metsätulo määrätään seuraavasti:
Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon maksetut elatusavut ja rahana maksettu syytinki.

Lapselle määrätään korkein maksu, mikäli tuloselvitystä tarpeellisine liitteineen ei toimiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Korkein maksu määrätään myös mikäli huoltajat ilmoittavat, etteivät toimita tulotietoja. Vanhempien tulee toimittaa uudet tuloselvitykset, mikäli perheen tulot muuttuvat.

Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuodessa, joka kestää 1.8.-31.7. Mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa jatkuen yhtäjaksoisesti toimintavuoden loppuun, ei heinäkuulta peritä maksua. Jos varhaiskasvatus on alkanut toisessa kunnassa toimintakauden alusta, on sieltä pyydettävä todistus varhaiskasvatuksen alkamisesta ja kuinka monelta kuukaudelta varhaiskasvatuksesta on maksettu.

 

 

Hoitoaika (6 §)

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Mikäli lapsen vanhempien työ tai opiskelu vaatii hoitoa, järjestetään se subjektiivisen oikeuden lisäksi.

subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

  • hoitoaika enintään 20h/vko, maksu on 60 % varhaiskasvatusmaksusta

Perheellä on mahdollisuus tarvittaessa valita lapselle osa-aika tai kokoaika varhaiskasvatuksessa.

osa-aika varhaiskasvatuksessa

  • hoitoaika 21-34h/vko, maksu on 80 % varhaiskasvatusmaksusta

kokoaika varhaiskasvatuksessa

  • hoitoaika vähintään 35h/vko, maksu on 100% varhaiskasvatusmaksusta

Vanhempien on ilmoitettava lapsen hoitopäivät kaksi viikkoa ennen hoidontarvetta.

Esiopetus

Esiopetusaika (20h/vko) rinnastetaan subjektiiviseen oikeuteen. Mikäli lapsen vanhempien työ tai opiskelu vaatii varhaiskasvatusta, järjestetään se esiopetuksen lisäksi. Varhaiskasvatusmaksussa lapsen esiopetukseen osallistuminen huomioidaan maksua alentavana tekijänä.

Mikäli lapsi tarvitsee kuukausittain esiopetuksen (4 tuntia/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

  • enintään 15h/vko, maksu on 30 % varhaiskasvatusmaksusta
  • 16–24h/vko, maksu on 50 % varhaiskasvatusmaksusta
  • vähintään 25h/vko, maksu on 70 % varhaiskasvatusmaksusta

Elokuun osalta maksuttomaan esiopetukseen siirtyvän lapsen varhaiskasvatusmaksussa huomioidaan esiopetuspäivät maksua alentavana tekijänä. Syys-, joulu- ja talviloman ajalle esikoululaisen varhaiskasvatusmaksuun ei tehdä muutosta. Esiopetuksen päätyttyä kesä-heinäkuun ajalle esikoululaiselle määrätään varhaiskasvatusmaksu hoidon tarpeen mukaan.

Koululaisen aamuhoito

Aamuhoitoa myönnetään ensimmäistä luokkaa käyvälle lapselle. Mikäli koululainen tarvitsee aamuhoitoa, varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

  • enintään 15h/vko, maksu on 30% varhaiskasvatusmaksusta.

Elokuun osalta ensimmäiselle luokalle siirtyvän lapsen varhaiskasvatusmaksussa huomioidaan opetuspäivät maksua alentavana tekijänä. Syys-, joulu- ja talviloman ajalle koululaisen varhaiskasvatusmaksuun ei tehdä muutosta.

Koulun päätyttyä ekaluokkalaiselle myönnetään varhaiskasvatusta kesäkuun ajalle. Varhaiskasvatusmaksu lapselle määrätään hoidon tarpeen mukaan.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu (10 §)

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen ja vastaanottaminen on tehtävä kirjallisesti.

 

Lapsen varhaiskasvatus tarpeen muuttuminen

Perheen tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan ja tehdä kirjallinen ilmoitus, mikäli lapsen kuukausittaisten hoitopäivien määrä tai päivittäinen kesto muuttuu. Kesken kuukauden ilmoitettu hoitoajan muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

 

Sairastaminen (9 §)

Kun lapsi on sairauden johdosta poissa hoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet varhaiskasvatusmaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.

 

Poissaolot (9 §)

Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peritään maksuna puolet varhaiskasvatusmaksun määrästä.

 

Maksujen hyvittäminen

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusmaksuissa huomioidaan hyvityksenä ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitajan koulutuksen aikana vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse. Jotta hyvitys huomioitaisiin, perheen tulee ilmoittaa itse järjestettävästä hoidosta varhaiskasvatusjohtajalle erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

Hyvitys tapahtuu siten, että lapsen varhaiskasvatusmaksusta vähennetään 4 % kutakin perheen itsensä järjestämää hoitopäivää kohden.

Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja varahoitopaikka on käytettävissä, mutta lapsi ei ole yllättäen ko. paikkaa käyttänyt, maksu peritään normaalina varhaiskasvatusmaksuna.

 

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen (4 §)

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Suhdelukuna käytetään lukua 21,5.

 

Keskeytys (4 §)

Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä lapselle määräaikainen varhaiskasvatuskeskeytys, jonka on oltava vähintään neljä viikkoa. Keskeytys on ilmoitettava kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen keskeytystä. Varhaiskasvatusta laskutetaan siihen päivään asti, kun keskeytys alkaa ja jatketaan siitä päivästä alkaen kun keskeytys päättyy.

Määräaikainen keskeytys vaikuttaa maksuttoman heinäkuun kertymiseen.

 

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (13 §)

Yksittäistapauksissa voi sivistyslautakunta anomuksesta alentaa tai jättää perimättä varhaiskasvatusmaksun, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloehdotukset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

 

Isyysrahakausi (9 §)

1.1.2013 tuli voimaan laki isyysrahakaudesta varhaiskasvatuksessa. Lapsella ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahakauden aikana, mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Varhaiskasvatus on maksuton siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

 

 

toimistosihteeri              02-484 1127
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.